Szczegóły programu „Mój Prąd

Szczegóły programu „Mój Prąd”:

 • Dofinansowanie obejmuje do 5000 zł. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wsparciem zostaną objęte instalacje o mocy zainstalowanej w przedziale od 2 do 10 kW. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.
 • Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW. Termin ogłoszenia naboru i zarazem początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, to nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”.
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem.
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej.
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je będzie przesyłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW.
 • Koszty do obliczenia wartości dofinansowania liczone są na podstawie faktur opłaconych po 23 lipca 2019r.
 • Instalacja musi zostać zakończona i przyłączona po dacie ogłoszenia programu.
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność.
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed datą instalacji);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji).
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

oszczędność prądu